Productivitat a espanya

PRODUCTIVITAT EMPRESARIAL A ESPANYA

Reflexa l’eficiència d’ús de recursos humans, capital… per tal de produir bens i serveis en el mercat. És tan important degut a la necessitat dels països d’utilitzar els recursos productius de forma més eficient i racional per tal d’adaptar-se a la globalització.

Productivitat:
– factor relacionat amb el benestar de la població, particularment amb elsnivells d’ingrés real i feina.
– Relació entre recursos utilitzats i productes obtinguts.

La productivitat es pot mesurar de dos maneres:
– a través de medicions parcials que relacionen la producció amb la feina o el capital (insums)
– a través de medicions multifactorials que relacionen la producció amb un índex ponderat de diferents capitals o feines utilitzats.
Dificultats en lamedició:
– moltes fonts de dades
– errors en la mesura de variables
– moltes formes de presentar els resultats
– interpretació massa estricta..

La productivitat del treball: relació entre la producció (+o- el PIB) i el personal ocupat (utilitzat en el procés productiu). Es molt utilitzat per examinar canvis tecnològics, comportaments en costos laborals i fer comparacions entre països en avançosde productivitat ja que és senzill.

Factors influents en la productivitat:
1) qualitat del capital humà (+ formació = + productivitat/hora)
2) capital invertit/treballador
3) innovació
4) investigació
5) desenvolupament científico-tecnològica de les màquines i equip
6) us de la capacitat instal·lada o producció
7) us de tecnologies de la informació i comunicació (TIC),…

Nivells delcreixement de la productivitat:
Nivell 1) nivell intern. Conseq. De l’ increment en la productivitat de les empreses establertes en el sector. ( les altres= ceteris paribus)
Nivell 2) nivell estructural. Quan puja el pes dels subsectors més productius, baixa el dels menys productius.
Nivell 3) nivell de teixit empresarial.
a) Quan la productivitat de les empreses que entren al mercat >productivitat de les empreses sortints. ( ceteris paribut les altres)
b) Quan la productivitat de les empreses sortints < a la productivitat de les empreses incumbents.
Si les empreses noves substitueixen a les menys productives s’incrementa la mitja de productivitat del sector degut a que les noves fan un ús més eficient dels recursos.

Evolució i situació actual:

Des de 1993 la productivitatlaboral de la UE ha crescut més lenta que la de EEUU. Aquesta diferencia s’ha fet més gran en els últims 5 anys degut a l’estancament de la productivitat europea deguda a la progressió de la productivitat d’Itàlia, Espanya, Portugal i Holanda. ( tot i que països com Irlanda o els països escandinaus poden superar o igualar el ritme de creixement de EEUU)
Espanya té un dels majors creixements delPIB degut al creixement de la població activa ( gràcies als immigrants), i a la disminució de la tassa d’atur. Cal dir també que el creixement de la producció/hora treballada s’ha desaccelerat des de principis dels 90. (per això Espanya és de les últimes en l’indicador de productivitat en l’actualitat). El nostre creixement econòmic en els últims ans ha permès que Espanya estigués en la zona euro,permetent la reducció de 20% de 1995 a menys del 13% al 2004 en el nivell de vida.

Debilitats de l’economia espanyola:
– inflació elevada
– pes excessiu en el sector de la construcció
– poc creixement en la producció de treball

La producció espanyola/hora treballada és menor en un 24% que la de EEUU i un 12% menor que la de l’eurozona. De fet, tot i que a Espanya el nombre d’horestreballades/treballador és un 15% menor que EEUU, la comparació amb l’eurozona és avantatjosa.
Durant els primers anys 90 la productivitat laboral espanyola va créixer per sobre la de EEUU i de forma similar a la d’Europa. La segona meitat dels 90 va patir una forta desacceleració. La productivitat per hores treballada va decréixer entre 200-05 en un 0.6% degut a la incorporació massiva de mà…