Plan de producción

| | |
|3.8 PLA D’INVERSIONS|PLA DE DESPESES |
|Local |0,00|Material |100,00 |
|Maquinària | | ||
|Ofimàtic |7,000.00 |Llum |35,00 |
|| |Aigua |10,00 |
| ||Telèfon + Internet |40,00 |
| | |Gas|0.00 |
|Vehicles |0,00 |Amortitzacions | |
|| |Maquinari ofim. |166,00 |
| ||Mobiliari |35,00 |
| | |Altres|0.00 |
|Instal·lacions |0,00 |Sous + S. S. |500,00…