Marta

La competència monopolística:

1. La competència monopolística és: una estructura de mercat on trobam moltes empreses competidores dins d´una mateixa industria, els productors venen productes diferenciats i hi ha llibertat d’entrada i sortida de la industria a llarg termini.

Exemples: mercat de electrodomèstics (teka, fagor) , productes agrícoles amb denominació d’origen (l’espetec de casaTarradellas, oli de Caimari), industries de serveis com ara restaurants (Pizza Hut i Mc donalds) i benzineres (Repsol i BP).

2. Les diferències entre els diferents mercats són:

Característiques dels mercats Competència Perfecta Competència Monopolística Oligopoli Monopoli
Grau de concentració Moltes empreses Moltes empreses Poques empreses Una única empresa
Influència de les empresesSense influència Poca influència Molta influència Molta influència
Grau de diferenciació Productes homogenis Productes diferenciats Productes homogenis Total
Intensitat de la competència Competència molt forta Competència forta: intenten diferenciar el seu producte dels competidors Competència forta: les polítiques comercials No hi ha competència
Transparència Si que n’hi ha No n’hi ha No n’hi haNo n’hi ha
Llibertat d’entrada i sortida Hi ha llibertat de entrada i sortida Hi ha llibertat de entrada (amb diferenciació del producte) i sortida Hi ha fortes barreres de entrada (inversió en béns de capital) i sortida Hi ha fortes barreres de entrada i sortida
Comportament dels mercats Segons les lleis de l’oferta i la demanda Les empreses tenen cert poder per influir en les condicions opreus gràcies a la fidelitat del consumidor L’actuació de les empreses està condicionada per les polítiques comercials de la resta d’oligopolístics Una empresa té capacitat per fixar preus, quantitat i condicions.

Com indica el terme de competència monopolística té uns aspectes característics del monopoli i uns altres de la competència perfecta. Això suposa que cada empresa ofereix un productediferenciat. En certa mesura és un monopoli: la corba de demanda té pendent negativa i posseeix un cert poder de mercat, és a dir, un cert poder de maniobra per a fixar el preu del seu producte. No obstant,a diferència d’un monopoli pur, una empresa en situació de competència monopolística té competidors: la quantitat de producte què ven, depèn dels preus i dels productes que ofereixen les altresempreses del sector.
Això mateix també ocorre a l´ oligopoli. No obstant, en situació de competència monopolística, hi ha un gran nombre de productors, a diferència de la escassetat dels
mateixos que defineix l’oligopoli. Si totes les benzineres o tots els restaurant d’una ciutat poguessin posar-se d’acord, explicita o implícitament, per a augmentar el preus, el fer-ho els hi convindria a tots. Arabé, tal conclusió es pràcticament impossible degut a la gran quantitat de empreses presents i a que no hi existeix barreres d’entrada.

3. Els canvis en els excedents del consumidor i del productor en els mercats:

• Excedent del consumidor: és el valor que un consumidor li dóna a un bé menys el preu d’adquisició. Si bé la corba de demanda reflexa el valor que un consumidor dóna a un bé,llavors l’excedent del consumidor quedarà gràficament com:

• Excedent dels productors: Son els guanys adicionals dels productors, degut a la competència del mercat. És la diferÈncia entre el preu que realment rep el productor i el mínim que està disposat a rebre.

– A curt termini: cada empresa monopolística és en molts aspectes un monopoli. Com que s’enfronta a una corba de demandanegativa segueix la regla del monopolista per a maximitzar els beneficis: tria la quantitat amb la que l’ingrés marginal és igual al cost marginal i empra seguidament la corba de demanda per a trobar el preu coherent amb la quantitat. És a dir, a curt termini la maximització és igual a la de un monopoli.
– A llarg termini: quan les empreses obtenen beneficis, noves empreses tenen l´incentiu…